Asset Publisher Asset Publisher

lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Parczew gospodaruje w lasach o powierzchni 17 799,63 ha , położonych w północnej części województwa lubelskiego. Nadleśnictwo znajduje się  w większości  zasięgu powiatu parczewskiego jak również powiatu włodawskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, chełmskiego, radzyńskiego.  Pod względem geograficznym jest to zachodnia cześć Polesia – równiny o wysokiej lesistości, z licznymi jeziorami, moczarami i torfowiskami, składającymi się na przepiękne poleskie krajobrazy.  

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Parczew zajmuje się niemal całe Pojezierze Łęczyńskie, z dziesiątkami jezior i tysiącami hektarów terenów bagiennych i torfowisk wysokich niskich i przejściowych. Lasy Nadleśnictwa Parczew pełnią dodatkowo funkcje otuliny Poleskiego Parku Narodowego, na terenie Nadleśnictwa znajduje się  pięć rezerwatów o łącznej powierzchni około 424 ha. Większość naszych lasów chronionych jest w ramach Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie oraz PPN, a także wraz z głównym kompleksem Lasów Parczewskich wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery MRB-UNESCO. Status rezerwatu biosfery przyznawany jest obszarom o wybitnych w skali światowej walorach, i jest to to nobilitacja zobowiązującą do ochrony przyrody sprzężonej ze zrównoważonym użytkowaniem  gospodarczym. Obecnie w Lasach Nadleśnictwa prowadzona jest trwale zrównoważona gospodarka wielofunkcyjna odpowiadająca tym założeniom. Polega ona na harmonijnym  łączeniu racjonalnej gospodarki leśnej z ochroną przyrody i kształtowaniem środowiska, przy równoczesnym pełnieniu funkcji służebności na rzecz społeczeństwa w zakresie udostępnienia lasów dla nauki, turystyki i wypoczynku.

Priorytetem tej gospodarki jest unaturalnianie ekosystemów leśnych zniekształconych przez dotychczasowe działania. Warunkiem zdrowotności i trwałości ekosystemów jest zgodna z siedliskiem różnorodność gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt, jaką obserwujemy w biocenozach naturalnych.