Asset Publisher Asset Publisher

obszary chronionego karjobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W zasięgu Nadleśnictwa Parczew znajdują się: „Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu" oraz ,,Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu''.

„Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu" utworzony w 1983 r. Obejmuje powierzchnię 43 000 ha i położony jest na terenie gmin Sosnowica, Urszulin, Stary Brus, Hańsk, Włodawa i Wola Uhruska. Obszar ten obejmuje rozległy kompleks lasów, bagien i torfowisk. Łączy ona ze sobą zespół obszarów chronionych w rejonie Poleskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Pojezierze Łęczyńskie i Poleskiego Parku Krajobrazowego z Sobiborskim Parkiem Krajobrazowym.

Znaczna część zajmuje Równina Łęczyńsko – Włodawska z licznymi torfowiskami i różnymi typami jezior. W skład Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wchodzą oddziały Nadleśnictwa Parczew obrębu Parczew, Sosnowica i Uścimów (łącznie ok. 4780 ha).

,,Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu'' utworzony w 1990r. Uchwałą nr XI/56/90 WRN. Obszar zajmuje powierzchnię 30420 ha. Wgranicach Obszaru połozone są oddziały leśne obrębu Sosnowica o powierzchni ok. 37 ha.

W granicach Obszaru znajdują się charakterystyczne krajobrazy Pagórów Chełmskich i Obniżenia Dubienki. Są to masywne wyniosłości na przemian z podmokłymi zagłębieniami przeważnie pochodzenia krasowego, które cechują się zróżnicowaną szatą roślinną.