Asset Publisher Asset Publisher

rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody jest to obszar obejmujący zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje, i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi, lub walorami krajobrazowymi. Na terenie Nadleśnictwa Parczew położonych jest 5 rezerwatów przyrody: Rezerwat „Jezioro Obrazowskie" (82,74 ha), Rezerwat „Lasy Parczewskie" (157,29 ha),  Rezerwat „Torfowisko przy Jeziorze Czarnym" (47,87 ha) , rezerwat „Królowa Droga" (38,57 ha),  Rezerwat „ Jezioro Brzeziczno" (97,78 ha). Łącznie w Nadleśnictwie Parczew ta formą ochrony przyrody objęto 424,25 ha.

 

Rezerwat „Jezioro Obradowskie" położony jest w gminie Parczew, w odległości okoł 3 km na południe od miejscowości Laski. Jest to rezerwat częściowy rodzaju wodnego. Został utworzony w 1975 roku, a jego nazwa pochodzi od położonego w jego centrum, malowniczego jeziorka. Rezerwat swym zasięgiem obejmuje pierwotne dystroficzne jezioro  Obradowskie, otaczające je torfowisko przejściowe oraz fragmenty lasów. Głównym celem rezerwatu jest ochrona dystroficznego jeziora oraz stanowisk rzadkich roślin wodnych i torfowiskowych. Flora rezerwatu jest bardzo bogata. Można tu spotkać wiele rzadkich, objętych ochroną roślin takich jak: widłak goździsty, widłak jałowcowaty, widłak wroniec, kukułka krwista, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk błotny, wierzba lapońska, brzoza niska, podkolan biały, rosiczki i wiele innych, cennych gatunków roślin.

 

Rezerwat „Królowa Droga" jest rezerwatem częściowym rodzaju leśnego. Zlokalizowany jest w leśnictwie Makoszka, gmina Dębowa Kłoda, w odległości ok. 8 km od Parczewa. Rezerwat utworzono w 1967 roku. Południową granicę rezerwatu stanowi dawny trakt o zwyczajowej nazwie „Droga Królów", „Droga Królowa". Dawniej droga ta łączyła Wilno z Lublinem i często podróżowały nią orszaki królewskie. Stąd wzięła się nazwa rezerwatu. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego fragmentu lasu dębowego z domieszką sosny. W rezerwacie spotkać można wiele pomnikowych okazów dębu szypułkowego oraz wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych m.in.: wawrzynek wilczełyko, orlik pospolity, naparstnica zwyczajna oraz lilia złotogłów.      

 

Rezerwat „Lasy Parczewskie" położony jest w dużym kompleksie Lasów Parczewskich w gminie Dębowa Kłoda w leśnictwie Białka. Jest rezerwatem leśnym typu kulturowego. Lasy parczewskie już od osiemnastego wieku były miejscem walk narodowowyzwoleńczych. Celem ochrony jest zachowanie starodrzewi sosnowych w miejscach intensywnej działalności partyzanckiej. W rezerwacie zachowały się miejsca pamięci w postaci ziemianek, okopów oraz zbiorowych mogił. Na terenie rezerwatu znajduje się cmentarz oraz obelisk upamiętniający dawne wydarzenia.

 

Rezerwat „Torfowisko przy Jeziorze Czarnym" jest rezerwatem ścisłym typu torfowiskowego. Został utworzony w 1959, położony jest w Gminie Sosnowica w leśnictwie Borek. Obejmuje przylegające od strony południowej do Jeziora Czarnego torfowisko i fragmenty lasów. Celem ochrony jest zachowanie torfowiska wysokiego oraz malowniczego krajobrazu z jeziorami i torfowiskami. Większość rezerwatu stanowi torfowisko wysokie typu kontynentalnego porośnięte charakterystycznymi karłowatymi sosnami i brzozami. Na otwartym lustrze jeziora, w strefie przybrzeżnej występują grążele żółte oraz rzadkie grzybienie północne. Piaszczyste wyniesienia otaczające torfowisko porośnięte są borem sosnowym z widłakiem goździstym i jałowcowatym.    

 

Rezerwat „ Jezioro Brzeziczno" ze względu na główny typ ekosystemu jest rezerwatem torfowiskowym. Został utworzony w 1959 roku na terenie gminy Ludwin w leśnictwie Brzeziczno. Jest rezerwatem częściowym. Celem rezerwatu jest zachowanie mało zniszczonych przez gospodarkę człowieka zbiorowisk roślinności wodnej i torfowiskowej. W centralnej części rezerwatu znajduje się Jezioro Brzeziczno. Jest ono jeziorem dystroficznym w końcowej fazie starzenia się. Na dnie jeziora zalegają nie rozkładające się już szczątki roślinności wodnej. Woda ma barwę ciemnobrunatną, przesycona jest związkami azotu oraz siarkowodorem. Życie biologiczne w jeziorze jest mocno zahamowane. Torfowisko okalające wody jeziora porasta wiele rzadkich roślin. Można tu spotkać różne gatunki rosiczek, bagnicę torfową, wierzbę lapońską, turzycę bagienną i modrzewnicę zwyczajną.