Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie Lasu

Urządzanie lasu to jedna z najważniejszych nauk leśnych, której zadaniem jest ocena stanu gospodarstwa leśnego, określenie jego potrzeb, sprecyzowanie zadań i opracowanie schematu działań prowadzących do wzrostu produktywności i użyteczności społecznej lasów. Nauka ta łączy wiedzę i osiągnięcia wielu innych dziedzin pokrewnych m. in. hodowli lasu, użytkowania lasu, ochrony lasu oraz łowiectwa.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu jak, skład gatunkowy, stan zdrowotny, struktura, warunki glebowo-siedliskowe budowa, wiek, itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele i funkcje gospodarki leśnej, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, które sporządzane są dla nadleśnictw na 10 lat lub krótszy (w uzasadnionych przypadkach np. klęski żywiołowej itp.).Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL).

Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Współcześnie sporządzane plany gospodarowania na terenach leśnych sporządza się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki. Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Dla Nadleśnictwa Parczew obecnie obowiązujący Plan Urządzania Lasu został sporządzony przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027r.

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.