Asset Publisher Asset Publisher

użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Nadleśnictwa Parczew utworzono 21 użytki ekologiczne, o łącznej powierzchni 194,38 ha. Położone w Gminach Dębowa Kłoda, Uścimów, Ludwin.

Tą formą ochrony przyrody objęto głównie śródleśne bagna, obszary torfowisk i łąk.