Asset Publisher Asset Publisher

PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 7 OD KM 4+250 DO KM 5+383

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parczew ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP (trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji) na:
PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 7 OD KM 4+250 DO KM 5+383
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  tj. z dnia 18 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)?– dalej „PZP” na roboty budowlane. Zamówienie realizowane ze środków własnych.

 


Przetargi

Informacje o aktualnie prowadzonych zamówieniach publicznych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Parczew