Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Schemat organizacyjny

Nadleśnictwo Parczew jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nadleśniczykieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.

            Nadleśniczy bezpośrednio zarządza lasami, gruntami i innymi nieruchomościami Skarbu Państwa pozostającymi w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Parczew.

Strukturę Nadleśnictwa stanowią:

1)   Biuro Nadleśnictwa.

2)   Leśnictwa.

W skład biura Nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)    Działy:

a).  Gospodarki Leśnej, kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego,

b).  Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego,

c).   Administracyjno – Gospodarczy, kierowany przez Sekretarza,

d).  Posterunek Straży Leśnej, kierowany przez Komendanta Posterunku Straży Leśnej.

2)   Samodzielne Stanowiska pracy:

a).  ds. kontroli – Inżynier Nadzoru,

b).  ds. pracowniczych

Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio: Zastępca Nadleśniczego, Główny Księgowy, Inżynier Nadzoru, Komendant Posterunku Straży Leśnej, Stanowisko ds. pracowniczych, Sekretarz, Pracownik działu Gospodarki Leśnej w zakresie powierzonych zadań dotyczących  bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pozostali pracownicy zatrudniani w biurze Nadleśnictwa w ramach działów pracy podlegają bezpośrednio osobom kierującym tymi działami.

Leśniczy podlega bezpośrednio Zastępcy Nadleśniczego, zaś Podleśniczy właściwemu Leśniczemu.

 

Dział Gospodarki Leśnej.

Działem kieruje Zastępca Nadleśniczego.

Zastępca Nadleśniczegoodpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie.

Do zadań Działu Gospodarki Leśnej należy:

a)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, łowiectwa, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony przyrody oraz innych działów zagospodarowania lasu, użytkowania lasu, oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych.

b)    prowadzenie całości spraw ze stanem posiadania i ewidencją lasów i gruntów oraz ich udostępnieniem.

c)    prowadzenie  polityki informacyjnej w tym z zakresu edukacji leśnej, zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego  (z wyłączeniem kontaktów z mediami).

 

Dział Finansowo – Księgowy.

Działem finansowo – księgowym kieruje Główny Księgowy.

Główny Księgowywykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną,  dokumentów finansowo – księgowych Nadleśnictwa.

 

Do zadań Działu Finansowo – Księgowego należy:

1)        prowadzenie ewidencji i formalno-rachunkowej kontroli dokumentów.

2)        sporządzanie planów finansowo – gospodarczych Nadleśnictwa.

3)        sporządzenie analiz i sprawozdawczości.

4)        rozliczanie działalności gospodarczej, administracyjnej i dodatkowej.

5)        prowadzenie kasy Nadleśnictwa

6)        prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowo-księgowej.

7)        wycena i rozliczenie finansowe wyników inwentaryzacji składników majątkowych.

8)        całościowa obsługa finansowo – księgowa Nadleśnictwa.

 

Dział Administracyjno – Gospodarczy.

Działem Administracyjno – Gospodarczym kieruje Sekretarz.

Sekretarza prowadzi całokształt spraw związanych z:

1)pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa (w tym inwestycje i remonty)

2)zamówieniami publicznymi

3)polityką informacyjną tj. kontaktami z mediami a w szczególności organizacja i prowadzenie konferencji prasowych.

 

Do zadań działu Administracyjno – Gospodarczego należy:

1)   prowadzenie spraw dotyczących gospodarki mieszkaniowej – przekazywanie, umowy, czynsze, fakturowanie.

2)   administrowanie wyposażeniem i nieruchomościami.

3)   prowadzenie spraw sprzedaży, dzierżaw, najmu, użyczenia infrastruktury, w tym zawieranie umów dzierżaw, najmu i użyczenia,  ustalanie odpłatności, fakturowanie należności

4)   koordynacja spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej

5)   obsługa składnicy akt

6)   obsługa magazynu głównego Nadleśnictwa, w tym prowadzenie ewidencji w SILP.

7)   zaopatrzenie komórek organizacyjnych w artykuły piśmienne, druki, czasopisma, dzienniki urzędowe itp.

8)   weryfikacja i ewidencja stanu dróg i budowli inżynieryjnych na nich zlokalizowanych oraz obiektów melioracji wodnych.

9)   realizowanie ustaleń i zasad wykorzystania posiadanych samochodów służbowych i innych środków transportowych.

10)kierowanie i nadzorowanie pracy transportu administracyjnego, obsługa środków łączności i pozostałych urządzeń biurowych.

11)prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników Nadleśnictwa w posiłki profilaktyczne i napoje, sorty BHP i umundurowanie.

12)obsługa sekretariatu Nadleśnictwa.

13)koordynowanie prac związanych z wydawaniem zarządzeń i decyzji Nadleśniczego, ich prowadzenie i ewidencjonowanie.

 

Stanowisko pracy ds. kontroli – Inżynier Nadzoru.

Inżynier Nadzorusprawuje kontrolę prawidłowości wykonania czynności gospodarczych w Nadleśnictwie, w tym wydaje zalecenia w trybie ustalonym przez Nadleśniczego.

Inżynier Nadzoru ściśle współpracuje z Zastępcą Nadleśniczegow sprawach dotyczących planowania gospodarczego, koordynacji i realizacji prac gospodarczych w Nadleśnictwie.

Inżynier Nadzoru:

1. Prowadzi rejestr skarg i wniosków, rozpatruje skargi zlecone przez Nadleśniczego.

2.Odpowiada za organizację zabezpieczenia rezerwy surowca drzewnego na pniu, nadzór nad utrzymaniem rezerwy surowca drzewnego na gruncie.

3.Odpowiada za udostępnienie obszarów leśnych na potrzeby związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

4.Prowadzi całość spraw związanych z Certyfikacją gospodarki leśnej oraz z inicjowaniem lub wdrażaniem innowacji

 

Stanowisko pracy ds. pracowniczych

Do zadań stanowiska pracy ds. pracowniczych należy:

1)        prowadzenie spraw kadrowych w Nadleśnictwie.

2)        prowadzenie działalności związanej z obsługą socjalną pracowników Nadleśnictwa.

3)        współpraca ze związkami zawodowymi.

4)        prowadzenie ewidencji osobowej, spraw związanych z ubezpieczeniami, płacami ( w tym naliczanie płac pracowników nadleśnictwa) oraz szkoleniami pracowników.

 

Posterunek Straży Leśnej.

Posterunkiem Straży Leśnej kieruje Komendant Posterunku Straży Leśnej.

Komendant jest przełożonym strażników leśnych, wchodzących w skład posterunku i nadzoruje ich pracę.

Do zadań Komendant Posterunku Straży Leśnej i  strażników leśnych, wchodzących w skład posterunku należy:

1)   zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrona innych składników majątkowych mienia Nadleśnictwa

2)   działania profilaktyczne w celu ograniczenia szkodnictwa leśnego,

Strażnikowi Leśnemu powierzono też realizowanie przewidzianych dla Nadleśnictwa zadań obronnych  i prowadzenie oddziału kancelarii niejawnej.

 

Leśnictwa

Leśnictwem kieruje leśniczy. Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna.

Wykaz leśnictw Nadleśnictwa Parczew:

Lp.

Nazwa leśnictwa:

1

Laski

2

Gościniec

3

Makoszka

4

Białka

5

Dębowa Kłoda

6

Jedlanka

7

Brzeziczno

8

Borek

9

Turno

10

Hola

11

Orzechów